Witaj na ulgi-podatkowe.pl w PIT za 2012 rok

Rozliczasz pity i szukasz informacji o ulgach podatkowych? Serwis ulgi-podatkowe.pl pomoże ci w korzystaniu z nich w prosty i szybki sposób.

Najlepszy program * Ponad 3 000 000 pobrań * Intuicyjny interfejs * Prosta wysyłka do e-Deklaracje.gov * Certyfikat Stowarzyszenia Księgowych

Ulgi podatkowe rozumiane mogą być w szerokim jak i wąskim sensie tego słowa. W rozumieniu szerszym ulga to każda forma ograniczenia zobowiązań fiskalnych, a zatem również preferencje podatkowe, zwolnienia, umorzenia podatku itd.

Ujęcie węższe ogranicza pojęcie prawa do odliczeń  dokonywanych w rocznym zeznaniu podatkowym czy to od dochodu, czy też od podatku.

Zapoznanie się z ulgami w szerszym rozumieniu tego słowa pozwala znacznie łatwiej ograniczyć wysokość zobowiązań podatkowych i optymalizować wartość należności fiskalnych.

 

Ulgi i odliczenia za 2012 r.

ulga Od Ile? Wymagane dokumenty
Składki ZUS d* W kwocie zapłaconej  w danym roku ze środków podatnika/pobranej przez płatnika Potwierdzenie zapłaty składek/ pobrania ich przez płatnika
Ulga na użytkowanie sieci Internet d* W wartości poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 760 zł rocznie Dokument potwierdzający poniesienie z danymi: kto, komu, ile za jaki towar/usługę zapłacił
Darowizny na cele pożytku publicznego d* W kwocie faktycznie uczynionej darowizny; darowizny na cele kultu, pożytku publicznego i krwiodawstwa sumuje się i łącznie nie mogą przekroczyć 6% dochodu podatnika.
 • darowizna pieniężna – potwierdzenie wpłaty lub przelewu;
 • darowizna rzeczowa – dokument z danymi darczyńcy, wartością darowizny i oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.
Darowizny na cele kultu religijnego d* W kwocie faktycznie uczynionej darowizny; darowizny na cele kultu, pożytku publicznego i krwiodawstwa sumuje się i łącznie nie mogą przekroczyć 6% dochodu podatnika
 • darowizna pieniężna – potwierdzenie wpłaty lub przelewu;
 • darowizna rzeczowa – dokument z danymi darczyńcy, wartością darowizny i oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.
Darowizny na cele krwiodawstwa d* W kwocie faktycznie uczynionej darowizny; darowizny na cele kultu, pożytku publicznego i krwiodawstwa sumuje się i łącznie nie mogą przekroczyć 6% dochodu podatnika
 • potwierdzenie jednostki krwiodawstwa o ilości przekazanej krwi.
Darowizny na cele charytatywno – opiekuńcze kościoła i kościelnych osób prawnych d* W pełnej kwocie darowizny, nie sumuje się jej z pozostałymi darowiznami, może być odliczona nawet do 100% dochodu
 • dokument wskazujący, kto, komu ile przekazał i oświadczenie o przyjęciu darowizny
 • sprawozdanie z wykorzystania darowizny w terminie 2 lat po jej przekazaniu
Wydatki na rehabilitację d* W zależności od rodzaju wydatku – w kwocie faktycznie ponoszonych kosztów rehabilitacji Dokument potwierdzający poniesienie kosztu
Ulga na przewodnika d* Jeśli wystąpi konieczność posiadania przewodnika odliczać można 2280 zł, niezależnie od tego ile faktycznie przewodnikowi zapłacono Wskazanie danych przewodnika osoby niepełnosprawnej
Ulga na psa asystującego d* Jeśli wystąpi konieczność posiadania psa odliczać można 2280 zł, niezależnie od tego ile faktycznie kosztuje utrzymanie psa Certyfikat potwierdzający status psa asystującego
Ulga rehabilitacyjna na samochód d* 2280 zł – na używanie pojazdu dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne Potwierdzenie odbycia zabiegów rehabilitacyjnych
Ulga na leki – w ramach ulgi rehabilitacyjnej d* Odliczenie to różnica między kwotą 100 zł a miesięcznymi wydatkami ponoszonymi na leki
 • zalecenie lekarza dot. danego typu leków,
 • dokument potwierdzający poniesienie kosztu
Kwoty zwróconych świadczeń, które wcześniej zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu d* W kwocie wcześniej zaliczonej do dochodów podlegających opodatkowaniu
 • faktycznie zwrócona kwota (dowód zwrotu kwoty),
 • deklaracja PIT potwierdzająca opodatkowanie w roku zwiększenia dochodu
Nowe technologie d* Do 50% poniesionych wydatków
 • dowód ponoszenia wydatków,
 • opinia niezależnej jednostki naukowej
Składki na ubezpieczenie zdrowotne p* 7,75% podstawy ich ustalenia (odliczeniu podlegają jedynie składki faktycznie zapłacone) Potwierdzenie zapłaty składek/ pobrania ich przez płatnika
Ulga prorodzinna p* 1112,04 rocznie na każde dziecko, którego dotyczy ulga/ 92,67 zł miesięcznie lub 3,09 zł dziennie jeśli ulgę rozlicza się za krótszy okres
 • odpis aktu urodzenia dziecka;
 • zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą;
 • zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.
Ulga abolicyjna p* W kwocie różnicy między podatkiem zapłaconym przy zastosowaniu zasady  zwolnienia z progresją a ustalonego przy zastosowaniu zasady proporcjonalnego odliczenia Potwierdzenie kwoty podatku zapłaconego za granicą
Strata d* Wartość wykazanej wcześniej straty, nie więcej niż 50% rocznie Rozliczenie PIT za rok poniesienia straty
IKZE (fundusz emerytalny) d* Wartość składki zapłaconej  na IKZE, nie odlicza się składki na IKE Dowód faktycznego poniesienia wydatku

* - p – odliczenie od podatku, d – odliczenie od dochodu,

Podatki stanowią nieodłączny element funkcjonowania aparatu państwa. Od początku jego istnienia daniny publiczne finansowały istnienie władzy i władcy, służyły prowadzeniu przedsięwzięć ogólnospołecznych. Nierozerwalnie w parze z podatkami pojawiają się próby wyeliminowania obciążeń fiskalnych nałożonych na jednostkę. O ile w zamierzchłych czasach przywileje takie dotyczyły głównie ludzi zamożnych i szlachty, tak obecnie mamy do czynienia z rozważnym, przemyślanym wprowadzaniem ulg i zwolnień podatkowych do systemu fiskalnego.

Ulgi pojawiają się obecnie z dwóch powodów. Pierwszy to świadome działanie przyspieszenia tępa wzrostu gospodarczego poprzez zachęcenie do określonych działań, określonego zachowania (przykładem mogą być ulgi budowlane czy ulga odsetkowa, które mogły wspierać działania branży mieszkaniowej). Na innej zasadzie działają ulgi mające za zadanie wspomóc najmniej zarabiających obywateli, w konsekwencji – zakładające zniesienie z nich obciążeń fiskalnych. Przykładem może być kwota wolna od podatku czy ulga prorodzinna. Jeszcze inny charakter mają wprowadzane licznie zwolnienia podatkowe, których charakter i rodzaj zależy często od sytuacji w kraju, występowania klęsk żywiołowych czy od prób wspierania określonego zachowania wśród obywateli.